Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zakres szkoleń

Uczestnik Projektu deklarujący chęć uczestnictwa w kursach zawodowych może brać udział wyłącznie w jednym spośród następujących szkoleń:

 1. Operator ciężkich maszyn budowlanych:

  • Operator koparki jednonaczyniowej (3 grupy x średnio 10 os.) – kod zawodu (KZ): 834206. Wymiar godzinowy: 52 h teoria, 82 h zajęć praktycznych,
  • Operator walca drogowego (2 grupy x średnio 10 os.) – KZ: 834202 (teoria 52 h, 50 h praktyka)
  • Operator koparko-ładowarki (4 grupy x średnio 10os.) – KZ: 834206. (52 h teoria, 82 h praktyka)
  • Operator maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych (1 grupa x 10 os.) - KZ: 834202 (teoria 52 h, 82 h praktyka)
  • Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych (1 grupa x 10 os.)- KZ: 834204 (teoria 50 h, 42 h praktyka)
  • Operator pomp do mieszanki betonowej (2 grupy x średnio10 os.) – KZ: 834204 (teoria 50 h, 28h praktyka)

  Program każdego z powyższych szkoleń obejmuje m.in.: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentację techniczną, bezpieczeństwo i higienę pracy, podstawy elektrotechniki, elementy hydrauliki, budowę maszyn, technologię robót, zajęcia praktyczne.

  Podany program i liczba godzin jest zgodny z programem szkolenia opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na podstawie § 26 ust 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

  Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymają oni Książeczkę Operatora wydawaną przez IMBiGS w Warszawie. Certyfikat ten spełnia następujące warunki:

  - dokument został wydany przez organy władzy publicznej
  - dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku.

 2. Operator żurawi i monter rusztowań:

  • Operator żurawi wieżowych (1 gupa.x10 os.) – KZ: 834317, (teoria 44h, 21 h - praktyka)
  • Operator żurawi samojezdnych (2 grupy x śr. 10 os.) – KZ: 834316, (teoria 44 h, 21h praktyka)
  • Operator żurawi przenośnych (3 grupy x średnio 10os) – KZ: 834390, (teoria 22 h, 12h praktyka)

  Tematyka powyższych szkoleń to m.in.: budowa żurawi, urządzenia zabezpieczające stosowane w żurawiach, obsługa żurawi, obowiązki operatora, BHP, dozór techniczny, zajęcia praktyczne. Szkolenia operatorów żurawi są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

  Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymają oni zaświadczenie UDT uprawniające do obsługi właściwych żurawi. Certyfikat ten spełnia następujące warunki:

  - dokument został wydany przez organy władzy publicznej
  - dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku.
  • Monter rusztowań (4grupy x śr. 10 os) – kod zawodu KZ: 711903, ( teoria 40h, 40h praktyka)

  Szkolenie dla monterów rusztowań jest realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

  Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymają oni Książeczkę Operatora wydawaną przez IMBiGS w Warszawie.

  Certyfikat ten spełnia następujące warunki:

  - dokument został wydany przez organy władzy publicznej
  - dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku

 3. Kurs prawa jazdy:

  • Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy - Kod zawodu: to 8332. 14 grup szkoleniowych średnio po 10 os. Szkolenie będzie liczyć w sumie 150 h teorii i 40 h praktyki, z czego na kat. C 20 h teorii i 30 h praktyki, a na kwalifikację 130h teorii i 10h praktyki.
  • Kurs prawa jazdy kat. C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy. Kod zawodu: to 8332. Zakłada sie 6 grup szkoleniowych średnio 10 os. Szkolenie będzie liczyć: na kat.C 20 h teorii i 25 h praktyki, a na kwalifikację 130 h teorii i 10 h praktyki.

  Podstawa programowa szkoleń: Ustawa z dn. 5.01.11r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2015 Poz. 155), Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Budownictwa z dn. 4.03.16r. w spr. szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. 2016 Poz. 280, Ustawa z dn. 6.09.01r. o transporcie drogowym Dz.U. 2013 Poz.1414. Kod zawodu to 8332.

  Tematyka szkoleń:

  - Prawo jazdy kat. C i C+E: zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, zagrożenia związane z ruchem drogowym, postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu;
  - Kwalifikacja przyspieszona: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, stosowanie przepisów, bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

  Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne. Po każdym module szkoleniowym odbywa się test podsumowujący moduł.

  Po zakończeniu szkolenia na prawo jazdy kat. C oraz C+E, każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie zewnętrznym przeprowadzanym przez WORD. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzyma uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym. Po zakończeniu szkolenia na przewóz rzeczy każdy uczestnik przystąpi do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną działającą w imieniu Wojewody. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uzyskają uprawnienia do przewozu rzeczy. Uzyskane certyfikaty spełniają warunek: dokument został wydany przez organ władzy publicznej.

  Udział w projekcie jest możliwy tylko dla osób, które nie posiadają uprawnień / kwalifikacji z danego kursu, który wybrali na etapie rekrutacji.

  Czas i miejsce szkolenia będzie dopasowany do możliwości Uczestników Projektu. Szkolenia będą trwały w dni powszednie i/lub w weekendy od 4 do 8 godzin dziennie w zależności od grupy.

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu/miejsca poszczególnych zajęć planowanych w Projekcie. Realizator projektu niezwłocznie zawiadomi każdego Uczestnika o zmianie terminu lub miejsca kursu w formie telefonicznej lub e-mailowej.